Ingår i temat
Förstelärare
Läs senare

En av de första i kulturskolan

förstelärareÄn så länge är det ytterst ovanligt med förstelärare inom kulturskolan. Gitarrläraren Thomas Larsson är en av dem.

Foto: Jeanette Andersson

Det är inte många ord som utväxlas mellan kulturskolläraren Thomas Larsson och eleven Marie Ladefoged under den tjugo minuter långa gitarrlektionen. Det uppstår nästan en slags magi i rummet. Det går av sig självt och det märks att de har arbetat mycket tillsammans. Han talar lite om fingersättning och vilken skillnad det blir beroende på hur hårt man trycker på strängarna, och sedan drar de i gång.

Thomas Larsson är en av landets få förstelärare inom kulturskolan och arbetar med enskild undervisning i Salems­ kommun. I dag undervisar han ett sextiotal elever i åldrarna 7 till 18 år och är utbildad instrumental- och ensemblepedagog med inriktning klassisk gitarr, även kallad spansk gitarr.

Hans universalmetod är total närvaro. Lektionen ska vara helt fri från stress.

– Det ska vara roligt att träffa mig. Jag försöker hela tiden tänka att elever är som små universum, olika individer med olika behov. Min ambition är att skapa en personlig relation genom att försöka bilda mig en uppfattning om vem eleven är, säger han och tillägger att det kan handla om vilken humor eller bakgrund eleven har.

Det mest centrala är att eleverna ska få vara med om någonting annorlunda och bli glada över det.

Eftersom Thomas Larsson arbetar inom kulturskolan, dit elever söker sig på eget initiativ, är hans uppgift, till viss del, att anpassa undervisningen och låtar efter elevens önskemål.

–  Konsten är att gå balansgång mellan elevens intressen och en mer traditionell metod som i en framtid kan öppna andra »musikaliska dörrar«. När eleven utvecklas kanske den även vill ägna sig åt klassisk musik, så det är viktigt att man inte stänger den dörren och enbart ägnar sig åt punkriff, säger han och ler.

Heavy metal. Marie Ladefoged övar på Metallicas låt Nothing else matters. Hon är en av dem som ska delta i den ämnesintegrerade föreställningen Samarbete på Kulturskolan i Salem. Foto: Jeanette Andersson

Just i dag övar Marie Ladefoged och Thomas Larsson på Metallicas låt Nothing else matters, en av de låtar som ska vara med i den kommande föreställningen som han ansvarar för och som är en del i hans uppdrag som förstelärare. En annan del är att bevaka forskning och dela med sig av den till sina kollegor. Och det gör han genom universitetens hemsidor, forskningsportaler och i magasin som rör pedagogik i stort och kreativt skapande.

Föreställningen, som ska gå av stapeln i maj, är ett ämnesintegrerat projekt inom de kreativa ämnena drama, dans och musik, där 15 elever och deras lärare ska medverka. ­Gitarreleven Marie Ladefoged är en av dem. Hon är glad över att få delta i projektet.

– Det känns kul eftersom man får göra något med det man kan, och får visa och bidra till att det blir bra, säger hon.

Dialogen och handlingen ska improviseras fram av dramaeleverna medan danseleverna ansvarar för koreografin. Temat är »samarbete« och föreställningen kommer att inledas med en konfliktrelation mellan två grupper där antipati och konflikter övergår till vänskap ju mer de lär känna varandra.

I nuläget övar kulturskolans olika instrumentalgrupper för fullt på låtar som Air av Bach, Bamboleo av Gipsy Kings och låten Gimme some lovin’, känd från filmen Blues Brothers.

Försteläraruppdraget i Salems kulturskola:

Thomas Larssons försteläraruppdrag sträcker sig över ett år.Han är den ende försteläraren på Kulturskolan i Salem. I uppdraget ingår att ansvara för samverkan mellan ämnesinriktningarna musik, dans och drama samt att bevaka och dela med sig av forskning.

Lönepåslaget är 5 000 kronor i månaden.

Framför allt för att de är stycken som eleverna har i fingrarna och redan har övat på.

– Innehållet är klart, men jag ser det lite som ett experiment där resan fram till den färdiga produktionen är lika viktig som det konkreta resultatet. Det hela är fortfarande ganska öppet eftersom det ska kunna anpassas till musik och dans. Så småningom ska vi lägga in de olika musikstyckena i handlingen och då måste vi nog lirka lite grann för att få det att fungera, säger han.

Tanken är också att eleverna ska inspireras av varandra med målet att skapa en sammanhängande föreställning på cirka 50 minuter, där alla samsas om utrymmet.

– Vi inspireras av varandra och checkar då och då av hur det går i de olika arbetsgrupperna. Förhoppningsvis blir också vi bättre lärare genom att samarbeta.

Sedan förklarar han att hans roll i sammanhanget är att driva arbetet framåt, inspirera och komma med idéer.

Att arbeta ämnesintegrerat kräver ofta mycket improvisation, och det tycker Thomas Larsson är en av poängerna med projektet. Men också att eleverna får se vad man gör på andra kurser och på så vis upptäcka olika typer av konstnärliga uttrycksmedel.

Betydelsefull upplevelse. Det är upplevelsen av musik och andra kreativa ämnen som är det viktigaste, inte resultatet, enligt Thomas Larsson. Foto: Jeanette Andersson

– Det mest centrala är att eleverna får göra något tillsammans. Att de ska få vara med om någonting annorlunda och bli glada över det, säger han.

För lärarnas del hoppas han att de ska bli inspirerade och berikade. Och att projektet i bästa fall kan leda till nya idéer och arbetssätt.

Det var den förra rektorn på skolan som tog beslutet om att inrätta en förstelärartjänst.Thomas Larsson tror att han fick den, dels för att han hade visat intresse redan innan det fanns på kommunens agenda, dels för att han uppfyllde kriterierna när det gäller framgång i undervisningen. Ett tecken på det är att eleverna går kvar länge och att elever med olika förutsättningar och musikaliska intressen når utveckling.

Men också för att det hela tiden pågick en diskussion om pedagogik mellan honom och den förra rektorn.

– Fast det ska nog också tilläggas att jag var den ende legitimerade musikläraren på arbetsplatsen just då. Nu är vi flera, vilket ju kommer att innebära en sundare konkurrens framöver.

En annan orsak skulle kunna vara att kreativa uttrycksformer har fått lite högre status genom den senare tidens forskning. Den har lyft fram att utövande inom estetiska ämnen även kan ge en positiv effekt på elevens utveckling i stort, och på övrig undervisning i skolan.

– Det finns säkert en sanning i det, men enligt min åsikt är det själva upplevelsen som är det betydelsefulla. Inte främst hur det kan leda till bättre resultat i andra sammanhang.

Och just den frågan är ett område som Thomas Larsson har tagit upp i en av sina föreläsningar för kollegorna. Utifrån folkbildaren Alf Ahlbergs (1892-1979) resonemang om värdet av kultur.

– Alf Ahlberg pratade mycket om musik som bildning. Alltså att det finns ett värde i sig att ägna sig åt musik och konstnärliga uttrycksformer och att det kan bidra till en emotionell utveckling hos människan, vilken inte går att mäta. Och det tycker jag är viktigt att betona.

När Thomas Larsson har studerat aktuell forskning som beskriver vad ämnesintegrerad undervisning innebär så beskrivs den ofta i formuleringar i stil med »att utöva kultur i en konstnärlig lärandemiljö i samverkan över ämnesgränserna«. Men vad betyder det egentligen? undrar Thomas Larsson.

– Det finns säkert mycket kompetens på universiteten men jag upplever att en stor del av den terminologi som används är alldeles för svårgenomtränglig. Och då finns det en risk att innehållet inte når ut till lärarna, säger han.

Sedan konstaterar han att det finns lärare som inte har högskoleutbildning och att han därför vill försöka bidra till att konkretisera forskningen inom yrket.

– Syftet är ju trots allt att forskningen kommer eleverna till del och det får vi inte glömma bort, säger Thomas Larsson.

ur Lärarförbundets Magasin